logo
logo

KH

Kai - Hulshof

CEO at Jentu Technologies Inc.